پرورش و حمایت از ایده های جهادی مسئله محور

سرمایه عظیم گروه های جهادی توانست به الگوی موفقی برای نظام و انقلاب بدل شده و الگوی گسترش و ورود تخصصی به حل مسائل مناطق محروم ایجاد شود . ما در بنیاد علوی در رویداد گنج به دنبال آن هستیم تا به صورت استانی علاوه بر شناسایی و ارزیابی ایده های گروه های جهادی و مردمی ، زمینه ای برای پرورش و حمایت های متناسب با این طرح ها و ایده های خلاقانه ایجاد کنیم .