کـــــارگـــروه ها

فرهنگی و رسانه
بهداشت و درمان
آموزشی
اشتغالزایی
آسیب های اجتماعی
وحاشیه نشینی
محرومیت زدایی
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
عمرانی